Prawo Jazdy Kalisz
EGZAMIN NA PRAWO JAZDY KAT. B

Egzamin na prawo jazdy kat. B odbywa się w formie egzaminu państwowego, składającego się z części teoretycznej i praktycznej.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym może przystąpić do egzaminu państwowego nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku, wymaganego od kierującego pojazdem objętym tym uprawnieniem.

Nie trzeba zdawać egzaminu teoretycznego i praktycznego w jednym dniu.

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę oraz składa dowód uiszczenia opłaty za egzamin. Dodatkowo osoba ta może złożyć wniosek o obecności instruktora, który ją szkolił, podczas przebiegu egzaminu praktycznego.

 
EGZAMIN TEORETYCZNY

prawo jazdy kaliszOsoba zgłaszająca się na egzamin powinna być sprawna fizycznie i psychicznie oraz posiadać dowód osobisty lub paszport (może być tymczasowy dowód osobisty lub karta stałego pobytu).

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat. B obejmuje sprawdzenie znajomości:

 • zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej,
 • zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
 • obowiązków kierowcy i posiadacza pojazdu,
 • postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w sali egzaminacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego. Polega na wskazaniu przy jego użyciu odpowiedzi na 32 pytania wyświetlanych systemem losowym.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

 • 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
  • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:
  • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Każde pytanie posiada:

 • jedną prawidłową odpowiedź,
 • przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
  • 1 punkt - pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 2 punkty - pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 3 punkty - pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

 • wyborze z 2 zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami "TAK" i "NIE", jednej prawidłowej odpowiedzi,
 • wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami "A", "B" i "C", jednej prawidłowej odpowiedzi.

Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi poprzez przejście do następnego pytania lub do momentu upłynięcia czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie.

Suma punktów możliwych do uzyskania podczas części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik egzaminu w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

 
EGAZMIN PRAKTYCZNY

prawo jazdy kaliszWarunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego, przy czym od dnia uzyskania tego wyniku nie może upłynąć okres dłuższy niż 6 miesięcy - do okresu tego nie wlicza się czasu w którym okresowo wstrymano prowadzenie egzaminów z powodu warunków atmosferycznych lub innych przyczyn uniemożliwiających ich prowadzenie.

 

Część praktyczna egzaminu praktycznego polega na:

 • wykonaniu na placu manewrowym trzech zadań zgodnie z techniką kierowania pojazdem i wymaganymi kryteriami,
 • wykonania w ruchu drogowym na drogach publicznych programu egzaminacyjnego obejmującego co najmniej zadania zawarte w tabeli znajdującej się poniżej, zwanej "zadania egzaminacyjne", zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w czasie nie mniejszym niż 40 minut - jednakże egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli został wykonany program egzaminacyjny i wynik egzaminu jest pozytywny.

 

ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU NA PLACU MANEWROWYM


 1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy
  • sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących (jedno pytanie losowane z zagadnień od a do e i jedno pytanie losowane z zagadnień od f do m):

   a) poziom oleju w silniku,
   b) poziom płynu chłodzącego,
   c) poziom płynu hamulcowego,
   d) poziom płynu w spryskiwaczach,
   e) działanie sygnału dźwiękowego,

   f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
   g) działanie świateł mijania,
   h) działanie świateł drogowych,
   i) działanie świateł hamowania "STOP",
   j) działanie świateł cofania,
   k) działanie świateł kierunkowskazów,
   l) działanie świateł awaryjnych,
   m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych,

   Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
   Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.
   W przypadku dokonywania sprawdzania świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.
  • właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł  odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym,
   - w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
   - w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem
   - zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy.

   

 2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu

  • pozycja początkowa w polu zatrzymania pojazdu,
  • upewnienie się o możliwości jazdy,
   • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
   • ocena sytuacji wokół pojazdu.
  • płynne ruszenie,
   • opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego - w przypadku kiedy jest uruchomiony,
   • zwiększenie obrotów silnika, łagodne puszczenie sprzęgła.
  • płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),
  • nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
  • nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich,
  • zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

   

 3. Ruszanie z miejsca na wzniesieniu

  Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

 

ZADANIA EGZAMINACYJNE WYKONYWANE W RUCHU DROGOWYM

 

Podczas egzaminu praktycznego egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa.

Egzaminator informuję osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego. W przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego.

Przy ocenieniu kwalifikacji osoby egzaminowanej egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

 • sposób wykonywania manewrów na drodze,
 • zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
 • umiejętność oceny potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń na drodze,
 • skuteczne reagowanie w przypadku powstania zagrożenia,
 • dynamikę i kulturę jazdy,
 • sposób używania mechanizmów pojazdu.

 

Pozytywny wynik egzaminu praktycznego oznacza pozytywny wynik całego egzaminu państwowego na prawo jazdy.

 

Poz. Zadania egzaminacyjne
1 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2

Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:

 • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
 • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
4

Przejazd przez skrzyżowania:

 • równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
 • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c),
 • z sygnalizacją świetlną,
 • na których ruch odbywa się wokół wyspy,
 • dwupoziomowe (wjazd i zjazd) - jeżeli są położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.
5 Przejazd przez przejścia dla pieszych.
6

Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania:

 • prostopadłe - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 • skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 • równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem - wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.

W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.

7

Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej

 • możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),
 • zawracanie musi być przy użyciu biegu wstecznego,
 • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
8 Przejazd przez torowisko tramwajowe (dotyczy miast z komunikacją tramwajową) i kolejowe (jeżeli są położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania), przejazd przez tunel (jeżeli są położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania), przejazd obok przystanku tramwajowego (dotyczy miast z komunikacją tramwajową) i autobusowego.
9

Wykonywania manewrów:

 • wyprzedzania, omijania i wymijania,
 • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo i w prawo oraz zawracanie na skrzyżowaniu.
10 Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka ośrodka egzaminowania).

 

Osoba egzaminowana uzyskuje:

 • pozytywny wynik egzaminu praktycznego (P), jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania egzaminacyjne na placu manewrowym i w ruchu drogowym na drogach publicznych,
 • negatywny wynik egzaminu praktycznego (N), jeżeli:
  • dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
  • zachowanie osoby egzaminowanej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego,
  • osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu na placu manewrowym lub ruchu drogowym,
  • instruktor biorący udział w egzaminie zakłóca lub uniemożliwia przebieg egzaminu,
  • zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,
  • instruktor mający brać udział w egzaminie zaproponował egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,
  • na wniosek osoby egzaminowanej,
  • zachowanie osoby egzaminowanej narusza przepisy ruchu drogowego w sposób określony w poniższej tabeli:

 

Zachowanie osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego
1 Spowodowanie kolizji drogowej.
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
5 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.
8

Niezastosowanie się do:

 • sygnałów świetlnych,
 • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
 • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
9

Niezastosowanie się do znaków:

 • "stop",
 • "zakaz wjazdu",
 • "zakaz skręcania w lewo",
 • "zakaz skręcania w prawo",
 • "nakaz jazdy",
 • wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,
 • "linia podwójna ciągła".
10

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

 • na skrzyżowaniu,
 • pojazdom szynowym,
 • rowerzystom,
 • podczas zmiany pasa ruchu,
 • w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
 • podczas włączania się do ruchu,
 • podczas cofania.
11 Naruszenie zakazu zawracania.
12 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h
13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
14

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

 • na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
 • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
 • na zakrętach oznaczonymi znakami ostrzegawczymi,
 • na skrzyżowaniach,
 • na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
 • na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi,
15 Niezastosowanie się do znaku "zakaz wyprzedzania".
16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.

 

źródło: asgraf

 


prawo jazdy, nauka jazdy, prawo jazdy kalisz, prawojazdykalisz, nauka jazdy kalisz, naukajazdykalisz, nauka jazdy, osk kalisz, ośrodek szkolenia kierowców kalisz, osk sens, sens kalisz, prawko kalisz.


Katalog SEO