Prawo Jazdy Kalisz
SZKOLENIE

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy.

Wymagany minimalny wiek dla kategorii prawa jazdy wynosi:

 1. 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
 2. 16 lat - dla kategorii A1, B1 lub T;
 3. 18 lat - dla kategorii A2, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E;
 4. 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
 5. 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
 6. 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E;
 7. 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
  a)  A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
  b)  D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9;

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi podlega szkoleniu, które obejmuje:

a) szkolenie podstawowe – przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego, w zakresie określonej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia;
b) szkolenie uzupełniające – przeprowadzane na wniosek osoby, która ukończyła szkolenie podstawowe.

Nie wymaga się ukończenia szkolenia podstawowego od osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii:
a) B1 lub B – posiadających prawo jazdy kategorii C lub D,
b) AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D – posiadających odpowiednio prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D z ograniczeniem do prowadzenia tylko pojazdów z automatyczną skrzynią biegów.

Szkolenie podstawowe może rozpocząć osoba, która posiada:

a) wymagany przepisami ustawy wiek,
b) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
c) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończyła 18 lat,
d) zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B albo prawo jazdy kategorii B - jeżeli zakres szkolenia obejmuje prawo jazdy kategorii C, C1, D lub D1,
e) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1 albo prawo jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1 - jeżeli zakres szkolenia obejmuje odpowiednio prawo jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E.

Liczba godzin szkolenia:

Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor, przy czym:

1) liczba godzin dla zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż:

a) 30 godzin w zakresie kategorii A1, A2, A, B1, B, T prawa jazdy lub pozwolenia - w tym co najmniej 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
b) 20 godzin w zakresie kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;
c) 10 godzin w zakresie kategorii AM.

2) liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż:

a) 10 - przy kategorii AM;
b) 15 - przy kategorii B+E;
c) 20 - przy kategorii A1, A2, A, C1, C1+E, D1+E, T;
d) 25 - przy kategorii C+E lub D+E;
e) 30 - przy kategorii B1, B, C, D1 lub pozwoleniu;
f) 60 - przy kategorii D.

Osoba rezygnująca ze szkolenia z własnej woli nie otrzymuje zwrotu wpłaconych pieniędzy.

 


prawo jazdy, nauka jazdy, prawo jazdy kalisz, prawojazdykalisz, nauka jazdy kalisz, naukajazdykalisz, nauka jazdy, osk kalisz, ośrodek szkolenia kierowców kalisz, osk sens, sens kalisz, prawko kalisz.


Katalog SEO